เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ โครงการคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ โครงการคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

สังกัด : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง พี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ โครงการคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก โดยสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ระหว่างวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตรงตามวิชาเอกตามที่ ประกาศรับสมัคร
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๔ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย