เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ทุกสาขาวิชาเอก จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) ตําบลหัวไทร อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา
๑. ตําแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ทุกสาขาวิชาเอก
จํานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช


๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) ตําบลหัวไทร อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่
๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา 16.30 น.) ไม่เว้น
วันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย “ศรีวิไลประชาสรรค์”