เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดทุ่งคา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งคา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดทุ่งคา ตําบลทุ่งคา
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางโรงเรียนมิได้

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ThungkaSchool Chumphon