เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
ด้วยโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน วัดท้าวอู่ทอง จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองจึงประกาศรับสมัครคัดเลือก สรรหา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท

๒. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องในวันสมัคร ดังนี้
– สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาหรือ วิชาเอกตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน ๓ ฉบับ
– ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ จำนวน ๓ รูป เดือน
– ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ศ. กำหนดฯ จำนวน ๑ ฉบับ
– เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง และเพจเฟชบุ๊ก : โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา