เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : ด้วยโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,240 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3.3 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค กำหนด หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)