เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา
ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษาจำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณรายได้สถานศึกษาจะดำเนินการรับสมัคร เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสังคมศึกษา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ณ ห้องบริหารงานบุคคล บริเวณ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันและเวลาราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครภายใน วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. เอกสารหลักฐานที่ยื่นในวันรับสมัคร
๓.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๓.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้า ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓.๘ สำเนาเอกสารรับรองฉีดวัคซีน โควิด ๑๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดนวลนรดิศ