เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา
ชื่อตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย
งานอื่นของรัฐ


๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนากระรอก
(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดนากระรอก