เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดนาเขื่อน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี/นาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดนาเขื่อน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

สังกัด : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ๑.๑ ครูผู้สอน เอกดนตรี/นาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลนาป่า

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดนาเขื่อน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ๑ กันยายน จนถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด
๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

วิธีการคัดเลือก : การสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดนาเขื่อน จังหวัดชลบุรี