เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จะดำเนินโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครูประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการจ้างจากงบประมาณสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่ ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ประถมศึกษา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)
๑.๓ ระยะเวลาจ้าง นับจากวันลงนามสัญญาจ้างเป็นต้นไป (ต่อสัญญาตามปีงบประมาณ)

๒.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนด
๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๕. วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ไม่เกินคนละ ๒๐ นาที ณ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม