เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดบางตะพาน(เขมจาโร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกต่าง ๆ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดบางตะพาน(เขมจาโร) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดบางตะพาน(เขมจาโร) ตำบลเขาพังกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกต่าง ๆ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓. อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดบางตะพาน เขมจาโร