เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดบางนาง (ขยายเวลาการรับสมัคร) ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนวัดบางนาง ขยายเวลาการรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ทางโรงเรียนจะขยายเวลาการรับสมัครต่อไป
ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง 15,000 บาท
( เนื่องจาก ไม่มีผู้มาสมัคร)
สนใจมาสมัครได้เลยที่โรงเรียนวัดบางนางนะคะ

ที่ตั้งโรงเรียน : 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตำบล บางนาง อำเภอพานทอง ชลบุรี

ประกาศโรงเรียนวัดบางนาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ด้วยโรงเรียนวัดบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน
๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ 0๔๐๐๙
ว๔๔๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคลล้มละลาย
(๓) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
รับรองในสาขาวิชา
(๕) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร ทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
(๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นขิงรัฐ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
(๙) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

รายละเอียดประกาศ

ค้นหารถยนต์ใช้แล้วประกาศขาย และสามารถลงประกาศขายรถฟรี รถบ้านเจ้าของขายเอง ศูนย์รวมประกาศ :: รถมือสอง