เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดบางเดื่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดบางเดื่อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยโรงเรียนวัดบางเดื่อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา ด้วยเงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอก วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกประถมศึกษา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินประกันสังคมร้อยละ ๕)
ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้างแบบปีต่อปี (ปีงบประมาณ)

๒. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๒.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติการศึกษาในสาขาวิชาหรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกจากโรงพยาบาลรัฐบาล ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๓. เงื่อนไขการรับสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือ http://www.facebook.com/bangdure ๑๒๐๐๐

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2566

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1