เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอน)
ด้วยโรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพสประชานุกูล) ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบตัตเสือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ งครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ขอประกาศรับสมัครสอบคัดเสือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ๑ อัตรา
– ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท
– ระยะเวลาจ้าง นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในระหว่าง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๓๖.๓๐ น.

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (โranscript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๓ ฉบับ
๓.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๓ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๓ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๓ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ,ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๓ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๗ ใบรับรองแพทย์

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบตัวยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติตต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ ไปรษณีย์ใว้ ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนวัดบางแคกลาง