เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ทำหน้าที่ครูผู้สอน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพราราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ เพจ Facebook โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)

๔. วิธีการคัดเลือก
สอบภาคทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (๑๐๐ คะแนน)

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)