เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดปรกเจริญ รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดปรกเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

ด้วย โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดปรกเจริญ
ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ การไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดปรกเจริญ