เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาอื่นๆ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) ด้วยวิธีจ้างเหมา

ด้วยโรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ด้วยวิธีจ้างเหมาโดยให้ค่าตอบแทนรายเดือนรวมเงินประกันสังคม เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยมีระยะเวลาในการท าสัญญาตามรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ไปจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และจะประเมินผลการทำงานเพื่อต่อสัญญาจ้างทุก ๑๒ เดือน

๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาอื่นๆ (วิชาเอกภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก)
(๒) มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างดี

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ)
๓.๒ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ
๓.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) สาขาที่จะสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ (ไม่เกิน ๑ เดือน)
๓.๕ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หรือ ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป
๓.๗ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ
๓.๘ ใบทะเบียนทหารกองเกิน ( สด.๙ ) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ
๓.๙ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น


๔. กําหนดวันและสถานที่รับสมัคร
๔.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ( ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดปากง่าม-ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล