เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทุกสาขาวิชาเอก ทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จะดำเนินโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครูประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการจ้างจากงบประมาณสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.1 ชื่อตำแหน่ง ครู
1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000.- บาท (-เก้าพันบาทถ้วน- )
1.3 ระยะเวลาจ้าง นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2566

2. การยื่นใบสมัคร
2.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนด
2.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการ ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
2.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนวัดปากลัด สมุทรสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม