เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี
ด้วย โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน เป็นบุคลากรสอนเสริม จากเงินงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วิชาเอกที่เปิดรับ สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
– ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
– ค่าประกันสังคมร้อยละ ๕
– ระยะเวลาจ้าง ๑ เดือน (ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๖) **สัญญาจ้างปีต่อปี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาแสดงผลการศึกษาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
๗. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับ ๑-๗ ต้องนำตัวจริงมาด้วย และให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนวัดพืชนิมิต