เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดมูลจินดาราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยโรงเรียนวัดมูลจินดาราม มีความต้องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/60 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสมทบค่าประกันสังคม ร้อยละ 5 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 66
– มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ในเวลาราชการ ระหว่าง วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566

3. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครทุกคนเตรียมตัวมาสอนให้คณะกรรมการดูเพื่อพิจารณาคัดเลือก คนละไม่น้อยกว่า 30 นาที ในวิชาเอกของตนเอง เนื้อหาการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมผ่านร้อยละ 60 การคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุดผู้สมัครจะมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดมูลจินดาราม