เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดม่วงงาม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดม่วงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

ด้วยโรงเรียนวัดม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา ซึ่งรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบตัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูจ้างสอน จำนวน ๑ อัตรา
ครูจ้างสอน วิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียนวัตม่วงงาม หมู่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพซรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น (เวลาราชการ)

๓. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ
ค่าจ้าง เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ . – ๑๖.๐๐ น. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดม่วงงาม

รายละเอียดประกาศ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook ร.ร.วัด ม่วงงาม