เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

สังกัด : โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในกรณีที่มีความผิดพลาดอันกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่คุณวุฒิของตำแหน่งผู้สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป.พิจิตร เขต 1