เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน

สังกัด : ด้วยโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร และแสกน QR CODE พร้อมแนบเอกสารการสมัครและเอกสารแนะนำตัว(วันคัดเลือกให้นำเอกสารมาด้วย) หรือส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชโอรส

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนวัดราชโอรส