เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอนระดับประถม จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพิเศษ วิชาเอกคณิตศาสตร์

สังกัด : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอนระดับประถม จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบเขตหน้าที่ : ๑ ทำหน้าที่บุคลากรครูคณิตศาสตร์สอนระดับประถศึกษา
๒ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สระบุรี