เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดลําบัว รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดลําบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างจ้างชั่วคราว

สังกัด : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : โดยมีอัตราเงินเดือน ดังนี้ ในช่วงทดลองงาน 3 เดือน ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน แล้วจะจ้างประจําเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนวัดลําบัว ตําบลหนอง
โรง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 – 6 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การยื่นใบสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
2 ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร
3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook เพจโรงเรียนวัดลำบัว สระบุรี