เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดสนามชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดสนามชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย

ด้วย โรงเรียนวัดสนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดังนี้ 

. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 
ทำหน้าที่ครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 – สาชาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา  

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดสนามชัย  ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 15.30 น.

๓. การยื่นใบสมัคร 
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด 
๓.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดสนามชัย อ.โพธาราม