เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดสมณาวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดสมณาวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนวัดสมณาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ตำแหน่งที่รับสมัคร : วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดสมณาวาส ตำบลกู่สวนแดง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ ผู้สมัครคัตเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และในการจ้างครั้งนี้ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชกร เป็นข้าราชการครู หรือลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดสมณาวาส