เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดสระแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ
– การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทุกรายการที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง และนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ซื่อสกุส(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๗ ใบรับรองแพทย์

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook Wadsakaew Rayong