เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา การประถมศึกษา/กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%
ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา การประถมศึกษา/กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.- ๓๐ – ๑๖.๓o น.

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา/กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๔. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ