เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาไทย

สังกัด : โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลาราชการ (เวลา ㆍ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓* แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดสีดาราม เทพเชยประชานุกูล