เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดหนองมะคัง รับสมัครครูธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ด้วยโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราจ้าง 15,000.- บาท/เดือน
 2. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
  2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดหนองมะคัง
  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้น
  วันหยุดราชการ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 3 รูป
  3.2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนําหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
  3.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  3.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น ให้นำฉบับจริงมําแสดงในวันสมัครด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ที่มาของข้อมูล : Facebook โรงเรียนวัดหนองมะคัง

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ