เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ ตําแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนรับรอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามวิชาเอกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.50
(3) มีความรู้ความสามารถทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
(4) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนวัดหนองเค็ด
    (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) ตําบลท่าถ่าน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 – 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น.ทาง Facebook โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
  2. วิธีการคัดเลือก
    โรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบติตามข้อ 1 ให้ผู้สมัครทุกคนมาสอบและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนวัดหนองเค็ด ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์