เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดหาดสูง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดหาดสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สังกัด : ด้วยโรงเรียนวัดหาดสูง อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : (กําหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน http://www.whs.ac.th
หรือทางเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/wadhadsung ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๒. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.รับรองในสาขากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๓. พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบตามนัยหนังสือ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดหาดสูง