เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดหินลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และ วิชาเอกอื่นๆที่สามารถสอนคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ค่าตอบแทน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดหินลาด
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปิดรับ สมัครวันสุดท้าย จำนวน ๑ ฉบับ
๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

๓.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดหินลาด