เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดหุบกระทิง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดหุบกระทิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดหุบกระทิง ตั้งอยู่ที่ ๖๗/๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเงินเดือน ๙,๔๐๐ บาท
– เอกภาษาอังกฤษ

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดหุบกระทิง เพจหลัก