เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ (ครูไทย) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทย) จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทย)
อัตราค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

๓. บทบาทและหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลสร้างหรือพัฒนาใบงาน ใบความรู้ และข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. วัน เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ สมัครได้ที่ครูเวรฯ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม