เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ด้วย โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จากเงินรายได้สถานศึกษา (กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๒) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) หมู่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รับสมัครวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
– รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
– สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๔.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) หมู่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หรือเพจ Facebook โรงเรียน วัดห้วยทราย อดิเรกสารประชานสรณ์

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)