เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ดังนี้

ด้วยโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ ครูผู้สอน

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ครูผู้สอน เอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ งานธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๑. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. การยื่นใบสมัคร
๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์-โรงเรียนวัดเขาไผ่