เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดเชิงท่า รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (เอกดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดเชิงท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนวัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับประถมศึกษารายวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ( ดูแลวงดนตรีไทย วงดุริยางค์ และงานแสดงของสถานศึกษา) ดูแลความประพฤตินักเรียนสนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียนรับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดเชิงท่า