เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนวัดเซิตสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอนศัตเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติ

หน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูจ้างสอน (สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

๒. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๒.๓ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
๒.๒ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๕๐.- บาท ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ธ.ค. – ก.ย.)
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐. บาท ระยะเวลา ๒ เดือน (ต.ค. – พ.ย.)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบศัตเลือก ขอและยื่นใบสมัตรตัวยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ : 

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดเซิดสำราญ – บ้านเซิดวิทยาคาร