เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กองทุนประเภท ก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท (มีประกันสังคม)

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ ๔๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42