เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกประถมศึกษา หรือสาขาวิชาใดก็ตามที่มี ประสบกํารณ์สอนในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดไก่เตี้ย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดไก่เตี้ย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกประถมศึกษา หรือสาขาวิชาใดก็ตามที่มี
ประสบกํารณ์สอนในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป) สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.วัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี