เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๙๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๑ กลุ่มบริหารบุคคลและงานธุรการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ -๑๖.๐๐น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ‘๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑๕ วัน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๗ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาอกให้(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา
๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี