เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์