เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกคณิตศาสตร์
๒. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ได้
๓. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
๔. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียน ข้อสอบปรนัย ๓๐ ข้อ เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๒. สอบสาธิตการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม เวลา ๑ ชั่วโมง

๓. สอบสัมภาษณ์
การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] ในระหว่าง ๒๕-๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (๑ นิ้ว) จำนวน ๒ รูป
๗. ใบรับรองแพทย์ (สามารถนำมาในวันสอบได้) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน