เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำเเหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท

ประกาศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย
ด้วย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์

ะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๑1 อัตรา
อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒0/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิซาภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. อัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย ค่าจ้างเดือนละ
๑๒,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ ๒๒ – ๓๕ ปี
๒.๒ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๔ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เล่นการพนัน ไม่สูบบุหรี่ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม
๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใด ๆ รวมทั้งไม่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๖ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๒.๗ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. กำหนดวันรับสมัคร วันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. สถานที่รับสมัคร ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ทางเว็บไซโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ www.sns.ac.th
๖. หลักฐานการสมัคร
๖.๑ สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๒ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาบัตร…


รายละเอียดรับสมัครครูอัตราจ้างเพิ่มเติม 🌟 ประกาศรับสมัคร