เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา ครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ด้วยโรงเรียนสตรีภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่คราว ที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูผู้สอน วิชานาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ ครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๓ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕’๖- ผ่านทางเว็บไชตโรงเรียนสตรีภูเก็ต
http://www.satreephuket.ac.th/

๗. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์
การสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน

  • ๗.๒ ครูช่วยสอน โครงการนานาชาติ
  • การสอบสัมภาษณ์

    ๗.๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • การสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนสตรีภูเก็ต