เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว งานแนะแนว

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ ๒๗ กันยายน – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
วิธีการคัดเลือก
๕.๑ สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
๕.๒ สอบสาธิตการปฏิบัติการสอน/สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ(สอบสอน) และสัมภาษณ์ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยตามเกณฑ์การตัดสินหากในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และจะมีการขึ้นบัญชีผู้สอบได้มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการสอบ หากในระยะเวลาดังกล่าวมีตำแหน่งว่างในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือก จะมีการเรียกจากรายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับที่ประกาศผล เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนสตรีวิทยา