เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว งานแนะแนว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกทัศนศิลป์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น รวม 4 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๔ อัตรา
– วิชาเอกแนะแนว งานแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา
– วิชาเอกคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
– วิชาเอกทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา
– วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
๒.๒ เพศชาย หรือหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวิทยา