เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนสตรีวิทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ๑.๑.๑ อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทนพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท /เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานเอกสาร ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชปถัมภ์ฯ อาคารโอษศ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 0๔.0. น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล นตรีศึกษาหรือดุริยางคศาสตร์สากล
๒. มีความสามารถควบคุมดูแลนักเรียนและฝึกช้อมวงดนตรีในลักษณะวง Concert band และ
๓. มีความสามารถปฏิบัติการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่ม เครื่องเป่าได้เป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถสอนและฝึกซ้อมนักเรียนได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
๕. มีความสารถในการฝึกสอนและควบคุมวงโยธวาทิต

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ Pr Station SW2