เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราคาจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติกัปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตร ๔๓ แห่พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ มีความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

๓. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๓.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
๓.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ ชั้น ๑ อาคาร ๓ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สมารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑
อาคาร ๓ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ
ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๕- คะแนน) ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา